Център за ромска интеграция

ЦЕНТЪР ЗА РОМСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Център за ромска интеграция (ЦРИ) е неправителствена организация в обществена полза, филиал на "Национална асоциация на малкия и среден бизнес". 

Нашата мисия : Ние работим за междуетнически диалог и толерантност, като водеща ромска организация, която се стреми за равноправно интегриране на ромите и всички етнически групи в българското общество. Организацията играе централна роля в информирането на ромската общност за възможност за финансиране от Европейски, национални и международни програми, изработва, консултира и управлява чрез международният си експертен екип проекти, реализира застъпнически дейности за интеграция на ромите пред държавните институции, общински и национални власти, съдебна система и образователния сектор.

НАШАТА ВИЗИЯ: Ние желаем равноправното интегриране на ромите в общество, основано на запазване на ромската идентичност и на модернизацията на ромската общност. Познанията на общността за собствената и история и културата са важен фактор за повишаване на нейното самочувствието. Въвеждане на граждански ценности и развитието на гражданското ръководство в ромската общност ще спомогне за преодоляване на социалното изключване и маргинализация. Ромските организации, работещи на местно и национално ниво са катализатор за модернизиране на общността като цяло, те изразяват нейните нужди и биха могли да участват активно в промяната на съществуващите политики, нагласи и предразсъдъци към ромите, залегнали трайно в институциите и обществото като цяло. Ключов фактор за социалната интеграция е достъпът до качествено образование и качествени социални и здравни услуги. Ефективната работа с училища, учители, деца и техните семейства ще доведе до създаването на ново поколение роми с по-високо ниво на образование, което ще отвори нови възможности за работни места и по-добро качество на живот. Повишаване качеството на социалните и здравните услуги ще спомогне за преодоляване на лошото здравословно състояние и ниския социален статус в някои групи на ромската общност.Информираноста относно възможностите за Европейско финансиране и политиката на EU" десетилетие на ромите"ще допринисе до равен старт в бизнеса. Равноправното интегриране на ромите в обществото изисква промяна на политики и институционални практики на местно и национално ниво и реално участие на местните и национални институции за приобщаването на ромите. Ромите трябва да бъдат възприемани като всички останали български граждани. Също така е необходимо ромите да вземат активно участие в местните и национални органи на управление. Политики за ромите трябва да бъдат формулирани, планирани, наблюдавани и подобрявани с активното участие на ромите. Системна информация за ползата от приобщаването на ромската общност, като от институциите, така и от медиите, ще спомогне за преодоляване на предразсъдъците и негативните нагласи на обществото към ромите и третирането им като потенциал за развитие, а не проблем на развитието на българската държава. ЦРИ работи за :

• Да развива капацитета вътре в общността чрез повишаване на образователното ниво на ромските деца и младежи;

• Да развие умения за самоорганизация на ромската общност;

• Да засили участието на ромите в процеса на вземане на решения;

•Стимулиране на последователна и отговорна държавна политика, която предвижда разширяване на достъпа на ромите до образование, качествено здравеопазване и социални услуги, мониторинг и обратна връзка за подобряване на политическите мерки и практики. Да защитава гражданските права на всички етнически групи като цяло, да информира, консултира и подкрепя застрашените от дискриминация.

Нашият стремеж е за :

- поддържане на тясна връзка и обмен на информация между местното и национално ниво за по-ефективни действия в сферата на застъпничеството, както и даване на гласност за реалните потребности на ромската общност;

- равноправното участие на жените за разрешаване на проблемите на общността;

- оптимизиране и акумулиране на ресурсите чрез партньорство с други ромски организации и заинтересовани страни с цел повишаване на ефективността на интеграцията в цялата страна за намаляване на процента на отпадащи деца, въвеждане на интеркултурно образование, насърчаване на учене през целия живот в ромската общност и повишаване на образователния статус на ромите.

Съществена част от тази дейност е овластяване на ромските родители да участват активно в училищния живот и да си сътрудничат с множество ромски и неромски организации от цялата страна по дейности в различни области: като образование, здравеопазване, социални услуги, организиране на застъпнически кампании за интеграцията на като средство за запазване и обновяване на културната идентичност на ромите, както и за взаимно опознаване и формиране на толерантност между децата от различни етноси, превенция на криминалните прояви и ред други. Важен момент в интеграцията, за който ЦРИ усилено работи е равенство в обществените поръчки липса на дискриминация в бизнеса.

Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам