Характеристики и предимства на малкия бизнес

6 Май 2013

Бързото развитие на малкия бизнес се обяснява и с неговите социално-икономически предимства, в които се отразяват повишените изисквания, свързани с възникващите потребности. Малките фирми освобождават големите организации от извършването на малкосерийни производства, осигуряват довършващата обработката, пробното усвояване и внедряване на нови изделия, по-добре отговарят на потребностите на малките пазарни ниши и силно диференцирания пазар.

Малкият бизнес осигурява добри възможности за трудова заетост и задоволява индивидуалните очаквания на предприемача.

В организационен и управленски аспект предимствата на малките фирми се свеждат до гъвкава организационна структура и демократичен стил на управление.

Предимство са опростените, бързи и гъвкави процедури по вземане на решение, които обикновено зависят от един или няколко мениджъри на фирмата.

В малката фирма се придава особено значение на социално-психологическия климат. Той съдейства за бързото приобщаване на отделния работник към основната цел, съобразяване с неговите индивидуални качества, възможност за самореализация и удовлетвореност.

Много съществена характеристика на малките предприятия са директните и често неформални комуникации с персонала и участието при вземане на решения.

Икономическите предимства на малката фирма се свързват с използване предимно на прекия контакт с клиентите, възможности за снижаване на производствените разходи чрез специализация,  ниски административно-управленски разходи, по-ефективно използване на персонала и оборудването.

Малките фирми използват и по-активно от големите компании научно-техническите открития.

На малкия бизнес са присъщи и негативни черти и проблеми, които произтичат от неговата същност. Някои от по-важните са:

•       остьр недостиг на собствен капитал при навлизане в бизнеса;

•       слаби възможности за ползване икономии от обема на производство;

•       липса на възможности за израстване в кариерата на членовете на персонала;

•       по-ниска ефикасност на организационната структура;

•       ограничени възможности за инвестиране в иновации;

•       ограничени възможности за външно финансиране поради  по-високата степен на инвеститорския риск.

Успешно развиващите се малки фирми са заинтересовани да съкращават драстично времето между първоначалната концепция за дадено изделие и излизането му на пазара. Друга очертаваща се тенденция произтича от сегментацията на пазара.

В условията на динамично развиваща се практика на подизпълнителски дейности малките фирми трябва да покажат големи технологични възможности и капацитет, за да се квалифицират като поддоставчици в системата на големите консорциуми и международни компании.

Икономически и социални задачи, решавани чрез малкия бизнес

На сектора на малкия бизнес се разчита и при решаване на проблеми от социален характер, което повишава неговата значимост.

На макроравнище значението на малкия бизнес се свързва с генериране на икономически растеж на държавите, с преодоляване на икономическите кризи, повишаване заетостта на населението чрез създаване на нови работни места. Развитието на разнообразна (диверсифицирана) стопанска структура в развитите страни е резултат от интензивната поява на малки фирми, включващи развитието на нови дейности или разширяване на бизнеса чрез връзки с доставчици и клиенти. Наред с това за малките фирми е характерна тяхната икономичност в консумацията на природни ресурси.

Малките фирми играят все по-значима роля за интернационализация на бизнеса, което е особено важно при създадените условия на глобализация.

Далеч по-голяма е значимостта на високотехнологичните малки фирми.

Ролята на малкия бизнес на микроравнище се свързва с организационно рационализиране, технологично или иновационно развитие. Малкият бизнес създава предпоставки за реализация на професионалните възможности на индивида, за осъществяване на неговите социални стремежи. Но най-голямата роля на малкия бизнес тук е създаването на нови работни места и подкрепата на местните бюджети чрез отчисленията от данъците и таксите, които плащат в съответния регион.

Назад
Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам