Подобряване на потенциала за устойчив растеж на МСП

4 Юли 2013

С оглед да се подобри достъпът на МСП до финансиране, бяха отделени над 1 милиард EUR за финансови инструменти в Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) за периода 2007-2013 г. Тази сума ще позволи на финансовите институции да осигурят около 30 милиарда EUR нови финансови средства за МСП, тъй като всяко изразходвано евро от бюджета на ЕС се допълва от средства от частни инвеститори, което създава значителен лостов ефект. Следователно, тези финансови средства ще бъдат ползотворни за приблизително 400 000 МСП в ЕС, повечето от които микро- или малки предприятия.

Значителен дял от средствата на структурните фондове (2007-2013 г.) ще бъдат изразходвани за подкрепа на създаването и растежа на МСП, по-специално за подобряване на техния иновационен капацитет, за инвестирането от тяхна страна в научноизследователско и в технологичното развитие и умения. За подобряване на достъпността на устойчивото финансиране за микропредприятия и МСП на регионално ниво, Комисията, заедно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), предприе инициативата JEREMIE. Тя предоставя на държавите-членки възможността да използват средства от структурните фондове във финансови продукти като рисков капитал, гаранции и микрофинансиране. Комисията насърчава държавите-членки активно да използват тези възможности за финансиране.

Комисията също така насърчава провеждането на активен диалог и сътрудничество между банкери и МСП, което доведе до подобрено взаимно разбирателство и повече прозрачност. Петата кръгла маса на банкери и МСП обсъди въпроси, свързани с прозрачността, както и иновационни инструменти за финансиране, като финансиране тип „мецанин“ и обезпеченост на МСП, които ще улеснят достъпа на МСП до допълнителните източници на финансиране. Накрая, Комисията идентифицира, заедно с държавите-членки и индустрията, основните пречки за развитието на трансгранични капиталови пазари с оглед да се насърчи развитието на истински европейски пазар за рисков капитал .

Новаторската политика на Комисията и специфичните дейности за подкрепа допринесоха за засилено участие на МСП в иновацията чрез справяне с пазарните неуспехи и насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни. Предприемането на нова, широкомащабна иновационна стратегия с план за действие в десет точки решава няколко ключови въпроса за МСП, включително умения, стандартизация и IPR. Комисията също така активно насърчава политики за създаване на клъстери в държавите-членки и осигурява координацията на клъстери на ниво ЕС, за да подпомогне появата на европейски клъстери от световна класа.

За повишаване на достъпа до финансови средства на много малки или занаятчийски предприятия, Комисията насърчава осигуряването на микрокредитиране в Европа. Бе обърнато повече внимание на улесняването на достъпа на МСП до капитали, особено във фазата на първоначалния им растеж. Капиталовите инвестиции в МСП не бива да бъдат поставяни в неравностойно положение, например чрез по-малко благоприятно данъчно облагане в сравнение с други източници на капитали.

За да се облекчи недостигът на квалифицирана работна сила и липсата на ръководни умения, които влияят неблагоприятно на растежа на предприятията, по-специално на занаятчийските, Комисията предприе пилотна дейност по програма за обмен тип ERASMUS за чираци, за да ги насърчи да получат професионален опит в друга държава-членка. Тази дейност сега се оценява.

Уменията и компетентността са ключов фактор за МСП и по-конкретно за занаятчийския сектор. По-доброто предвиждане на необходимите в бъдеще умения е все още голямо предизвикателство, тъй като възникващите потребности от умения, движещите сили за обновяване на работни места и необходимите подобрения на стратегическото планиране в образователната и в обучителната системи ще имат голямо влияние върху широка гама от промишлени дейности. За да се улесни овладяването на компютърни умения, не на последно място в областта на МСП, Комисията предложи нова програма, свързана с политиката за компютърни умения.

Накрая, амбициозните екологични цели за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 20 % до 2020 г., както и за популяризиране на възобновяеми енергийни източници, изискват появата на нова делова парадигма. Предизвикателството е да се помогне на МСП да възприемат устойчиви производствени и делови модели и по този начин да се превърнат в активни участници в пренасочването на европейската икономика към по-екологично производство и потребление, като същевременно се позволи на МСП да извлекат полза от свързаните с това икономически изгоди. Това ще се базира на опита, придобит в процеса на подпомагане на социално отговорни практики сред МСП. Като първа стъпка, Комисията предлага програма, която да помогне на МСП да включат екологичните изисквания в производствения процес и в произвежданите продукти, като започнат с по-добро съобразяване с екологичното законодателство. В допълнение, предстоящите планове за действие за устойчива индустриална политика и устойчиво потребление и производство също така ще допринесат за подсилване на конкурентоспособността и устойчивостта на МСП.

Назад
Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам