Насърчаване на предприемачеството

2 Януари 2014

Държавите-членки положиха също така значителни усилия за изпълнение до края на 2007 г. на приоритетните дейности в областта на предприемачеството, както беше изискано от пролетния Европейски съвет през 2006 г.
Повечето държави са въвели принципа на едно гише или еквивалентна концепция за създаване на дружество, при все че в някои случаи не са обхванати всички видове дружества. Като цяло, сроковете за регистрация са се подобрили и в много държави-членки и региони сега е възможно да се регистрира дружество в рамките на една седмица. Въпреки това, все още има потребност и поле за по-голямо опростяване. На последно място, но не и по значение, директивата за услугите задължава държавите-членки да създадат „единни гишета за комплексно обслужване“, с помощта на които доставчиците на услуги могат да извършват всички формалности, свързани с техните дейности.
Що се отнася до развитието на предприемачески умения чрез училищното образование, мнозинството от държавите-членки са предприели някои мерки в тази област. При все това, напредъкът по отношение на пълното включване на предприемачеството като ключова компетенция в рамките на национални (или регионални) рамкови учебни планове за средно образование е доста бавен. В някои държави-членки това беше постигнато, докато други започват да прилагат или планират реформи в същата посока.
От своя страна, през февруари 2006 г. Комисията прие Съобщение относно насърчаване на предприемаческа нагласа чрез образование и обучение , като предостави примери за добри практики, които бяха обсъдени на конференцията за предприемаческо образование в Осло. Освен това, изчислено е, че над 200 000 ученици в рамките на средното образование участват в обучителна програма с практическа насоченост, предприета от Комисията, в която те управляват минидружества, за да се запознаят с основните делови концепции и умения. В сравнение с останалите, тези ученици са четири път по-склонни да създадат свое собствено дружество.
Понастоящем, може да се смята, че около една трета от държавите-членки са създали система за едно гише за наемане на служители (например в комбинация с едно гише за учредяване на дружества) или са въвели процедури за наемане, които са толкова опростени, че могат да се считат за „едно гише”. Беше постигнат напредък при намаляване на броя на процедурите.
На последно място, но не и по значение, с оглед да се запазят изчислените на 2,8 милиона работни места, изложени на риск поради ежегодно прехвърляне на предприятия , Комисията насърчава създаване на добри практики по услуги, които целят установяване на контакти между потенциални продавачи и купувачи на прехвърляеми предприятия. В допълнение към съобщение на Комисията, една пилотна дейност има за цел да насърчи менторски програми в държавите-членки на ЕС с оглед увеличаване на знанията и основните компетенции, които са от съществено значение за успешното прехвърляне на собственост на предприятие.
Необходимо е също така да се отдели повече внимание за подобряване на имиджа на предприемачите , и по-специално да се преодолее стигмата на фалита на предприятия. Малцина фалирали предприемачи правят повторен опит да създадат предприятие, макар че често запазват предприемаческия си усет и старание. Още повече, че тези, които правят повторен опит, вероятно се възползват от предишния си опит и има по-голяма вероятност да успеят. Поради това, някои области на действие с оглед улесняване на ново начало за действително фалирали предприемачи са изложени в Съобщението на Комисията "Преодоляване на стигмата на фалита на предприятия – за политика на втори шанс".
Големият потенциал на предприемаческа активност сред жени, възрастни хора и представители на етнически малцинства все още не е изцяло използван.

Назад
Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам