Малък и среден бизнес в ЕС

4 Юли 2013

МСП играят основна роля в Европейската икономика. Те са главен източник на предприемачески умения, иновация и заетост. Към момента ЕС-27 има 24 млн. МСП, които осигуряват 77 млн. работни места и представляват общо 99% от всички предприятия.

Често пъти обаче те се сблъскват с някои пазарни несъвършенства. МСП регулярно изпитват трудности с набирането на капитал или кредитен ресурс, особено в стартиращата фаза. Техните ограничени ресурси лимитират достъпа им до нови технологии и иновации.

Поради тази причина подкрепата за МСП е определена като един от приоритетите на Европейската комисия по пътя към повишен икономически растеж и социално сближаване.

 

При единния пазар без вътрешни бариери е изключително важно мерките, които се приемат в подкрепа на МСП, да се основават на една обща дефиниция за да се подобри ефективността на мерките към предприятията и тази на самите предприятия и да се ограничи нарушаването на конкуренцията. Тази обща дефиниция става още по-наложителна, понеже връзките между националните мерки в подкрепа на предприятията и мерките на ЕС се преплитат все повече – отделя се все повече внимание на интензивното взаимодействие между националните мерки и тези на Съюза за подпомагане на МСП в области като регионално развитие и подпомагане на изследванията.

 

През 1996 Европейската комисия приема първата обща дефиниция за МСП, която беше широко приложена в страните-членки на Съюза. На 6 май 2003г. комисията прие нова препоръка, за да вземе под внимание постигнатото икономическо развитие от 1996г.Тази нова препоръка влезе в сила от 1 януари 2005г. и се прилага към всички политики, програми и мерки, които Европейската комисия изготвя.

Малките предприятия са гръбнакът на икономиката на Европа и ключът към нейната конкурентоспособност. Това, станало вече класическо, определение за малките фирми е дадено в Европейската харта за малки предприятия, приета от Съвета на министрите на ЕС през юни 2000 г. в Санта Мария да Фейра (Португалия). Хартата определя политиката на ЕС към малките и средните предприятия. На 23 април 2002 г. в Марибор (Словения) към Европейската харта за малки предприятия се присъединиха и всички страни - кандидатки за членство в ЕС, в това число и България. Така те декларираха своето желание да участват в процеса по отчита- не прилагането на хартата. Този процес изисква всяка страна да подготви годишен национален доклад по приложението на хартата. Националните доклади на страните кандидатки се публикуват на интернет страницата на ЕС.

 

За страните-членки използването на новата дефиниция е доброволно, но Комисията, съвместно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) приканва прилагането на дефиницията възможно най-близко до препоръката.

 

Това е необходимо поради няколко причини:

 

1)      Обновяване на таваните – цените и заплатите в ЕС се променят

2)      Подпомагане на микропредприятията – помощ в началната им фаза

3)      Подобряване на достъпа до капитал – вече те могат да бъдат финансирани без да им се променя статуса

4)      Подпомагане иновациите и подобряване достъпа до научно-развойната дейност (НИРД) – инвестиране на висшите училища и изследователските центрове в МСП

5)      Вземане под внимание различните връзки между предприятията –

 

Малките и средните оважен фактор за постигане на по-голям растеж и за повече и по-добри работни места в ЕС. Ето защо политиката по отношение на МСП се превърна в ключов елемент от подновеното Лисабонско партньорство за растеж и заетост от повторния му старт през 2005 г.

Основната цел на модерната политика на Комисията по отношение на МСП е проблемите на МСП да се включат в общностните и в националните политики чрез прилагане на принципа „Мисли първо за малките!Мисли първо за малките!“. Освен това, през март 2006 г. Европейският съвет одобри поредица от приоритетни действия за отключване на стопанския потенциал на европейските МСП, които предстои да се осъществят до края на 2007 г.

Настоящото съобщение представя постигнатите резултати през изминалите две години от началото на модерната политика по отношение на МСП и илюстрира с примери прилагането на принципа „Мисли първо за малките!“. Макар да потвърждава правилната посока на новата европейска политика по отношение на МСП, съобщението посочва нуждата от съществено засилване на политиките за подпомагане на МСП на общностно и на национапредприятия (МСП) са гръбнакът на икономиката на ЕС. Тяхното преуспяване е жизненлно равнище предвид тяхното икономическо и социално значение.


Назад
Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам